Glassware: northbound smokehouse

Glassware: northbound smokehouse